❤رنگین کمان عشق❤

❤رنگین کمان عشق❤ - عاشقانه های ناب

آرزو
❤رنگین کمان عشق❤

اشعار جالب خیام

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی

گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


تا کي غم آن خورم که دارم يا نه
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه

پرکن قدح باده که معلومم نيست
کاين دم که فرو برم برآرم يا نه
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


این قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می گذرد
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم
با این همه مستی زتو هُشیار تریم

تو خون کسان خوری و ما خون رزان
انصاف بده کدام خونخوار تریم؟
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


با تو به خرابات اگر گویم راز
به زانکه به محراب کنم بی تو نماز

ای اول و ای آخر خلقان همه تو
خواهی تو مرا بسوز و خواهی بنواز

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


از آمدن بـهار و از رفـتـن دي
اوراق وجود ما همي گردد طي

مي خورد مخور اندوه که فرمود حکيم
غمهاي جهان چو زهر و ترياقش مي تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


اي دل تو به اسرار معـما نرسي
در نکـتـه زيرکان دانا نرسي


اينجا به مي لعل بهشتي مي ساز
کانجا که بهشت است رسي يا نرسي تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


برخیز ز خواب تا شرابی بخوریم

زان پیش که از زمانه تابی بخوریم


کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی

چندان ندهد زمان که آبی بخوریم تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

چون آب به جویبار و چون باد به دشت


هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


ای دل چو زمانه می‌کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت


بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند

زان پیش که سبزه بردمد از خاکت
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


کس مشکل اسرار اجل را نگشاد

کس یک قدم از دایره بیرون ننهاد


من می‌نگرم ز مبتدی تا استاد

عجز است به دست هر که از مادر زاد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


کم کن طمع از جهان و می‌زی خرسند

از نیک و بد زمانه بگسل پیوند


می در کف و زلف دلبری گیر که زود

هم بگذرد و نماند این روزی چند تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

گرچه غم و رنج من درازی دارد

عیش و طرب تو سرفرازی دارد


بر هر دو مکن تکیه که دوران فلک

در پرده هزار گونه بازی دارد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


گر یک نفست ز زندگانی گذرد

مگذار که جز به شادمانی گذرد


هشدار که سرمایه سودای جهان

عمرست چنان کش گذرانی گذرد تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


اين كوزه چو من عاشق زاري بوده ست
در بند سرزلف نگار ي بوده ست

وين دسته كه در گردن او مي بيني
دستي ست كه در گردن ياري بوده ست. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


هنگام سفيده دم خروس سحري
داني كه چرا كند همي نوحه گري؟

يعني كه نمودند در آئينه صبح
كز عمردمي گذشت و تو بي خبري. تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

امروز ترا دسترس فردا نیست

و اندیشه فردات بجز سودا نیست


ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


خیام گر ز باده مستی خوش باش
گر دمی با صنمی بنشستی خوش باش

چون عاقبت جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش
 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


در پرده اسرار کسی را ره نیست
زین تعبیه جان هیچکس آگه نیست

جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست
می خور که چنین فسانه ها کوته نیست

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


من هیچ ندانم  که مرا آنکه سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت

جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشت


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.comاين کهنه رباط را که عالم نام است
آرامگه ابلق صبح و شام است

بزمی است که وامانده صد جمشید است
گوريست که خوابگاه صد بهرام است


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

از منزل کفر تا به دين يک نفس است
وز عالم شک تا به یقین یک نفس است


ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

مهـتاب بــه نـور دامـن شـب بـشکافت
می نوش دمی خوش تر از اين نتوان یافت


خوش بــاش و بـينديش که مـهتاب بسی
اندر سر گور یک به یک خـواهد تافت تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

می خوردن و شاد بودن آيين منست
فارغ بودن ز کفر و دين؛ دین منست


گفتم به عروس دهر کابين تو چیست
گفتــا دل خـرم تـو کابين مـن است تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

می خور که به زیر گل بسی خواهی خفت
بی مونس و بی رفيق و بی همدم و جفت


زنهار به کس مگو تو اين راز نهفت
هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

چون چرخ بکام يک خردمند نگشت
خواهی تو فلک هفت شمُر خواهی هشت


چون بايد مرد و آرزوها همه هِشت
چو مور خورد به گور و چه گرگ به دشت تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب
آید ز تراب چون روم زیر تراب


گر بر سر خـاک من رسد مخموری
از بوی شراب من شود مست و خراب تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

چون در گذرم به باده شویید مرا
تلقين ز شراب ناب گویید مرا


خواهید به روز حشر یابید مرا
از خاک در میکده جوييد مرا تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


از جمله رفتگان این راه دراز
باز آمده ای کو که به ما گوید راز

هان بر سر این دو راهه آز و نیاز
چیزی نگذاری که نمی آیی باز


 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com
موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب
برچسب‌ها: شاعر محبوب آرزو

تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۲ | 13:22 | نویسنده : آرزو |

نیایش بزرگ

 شکلکهای جالب آروین شکلکهای جالب آروین شکلکهای جالب آروین
 شکلکهای جالب آروین
 شکلکهای جالب آروین شکلکهای جالب آروین
موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۱ | 19:26 | نویسنده : آرزو |

من می‌توانم


من می‌توانم تمام ناراحتی‌های گذشته را فراموش کنم و شادی‌هایم را جلا بدهم.
من می‌توانم یک فرد دوست‌داشتنی باشم.
من می‌توانم خطاهای دیگران را ببخشم.


 شکلکهای جالب آروین

من می‌توانم سراسر وجودم را از عشق به همنوع لبریز کنم.

من می‌توانم کتابی را که به تازگی خریده‌ام در مدت کوتاهی مطالعه کنم.
من می‌توانم صبح‌ها با نوازش نسیم بیدار شوم و شب‌ها با چشمک ستارگان به خواب روم.

من می‌توانم زیبائی و مهربانی را از طبیعت و از جوانه زدن سبزه‌ها از زیر سنگ‌ها بیاموزم.
من می‌توانم به تمام خواسته‌های زندگی‌ام برسم.
من می‌توانم خوش‌برخوردترین و جذاب‌ترین فرد باشم.
من می‌توانم تمام خوبی‌های درونم را در حد اعلاء متجلی کنم.

 شکلکهای جالب آروین

من می‌توانم با روزانه یک ساعت مطالعه سودمند خودم را یک‌سال در زندگی جلو بیندازم.
من می‌توانم با یک لبخند ساده امید به زندگی را در دل فرد دیگری ایجاد کنم.
من می‌توانم با بهادادن به ثانیه‌ها، آینده‌ای درخشان را برای خودم رقم بزنم.


من می‌توانم با همسر موردنظرم که مکمل وجودی من است آشنا شوم و ازدواج کنم.

من می‌توانم یکی از بهترین بنده‌های پروردگار مهربان باشم.
من می‌توانم بالاترین حق تألیف در تاریخ مطبوعات ایران را دریافت کنم.
و من می‌توانم هر روز از هر لحاظ بهتر و بهتر شوم چون اشرف مخلوقات هستم.موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۱ | 18:41 | نویسنده : آرزو |

نمي‌آيي به بالينم هنوزمردم از درد نمي‌آيي به بالينم هنوز 

مرگ خود مي‌بينم و رويت نمي‌بينم هنوز 

بر لب آمد جان و رفتند آشنايان از سرم 

شمع را نازم که مي‌گريد به بالينم هنوز 

آرزو مرد و جواني رفت و عشق از دل گريخت 

غم نمي‌گردد جدا از جان مسکينم هنوز 

روزگاري پا کشيد  آن تازه گل از دامنم 

گل به دامن مي‌فشاند اشک خونينم هنوز 

گر چه سر تا پاي من مشت غباري بيش نيست 

در هوايش چون نسيم از پاي ننشينم هنوز 

سيم‌گون شد موي غفلت همچنان بر جاي ماند 

صبح‌دم خنديد من در خواب نوشينم هنوز 

خصم را از ساده‌لوحي دوست پندارم رهي 

طفلم و نگشوده چشم مصلحت‌بينم هنوز


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۲۹ | 12:14 | نویسنده : آرزو |

ای دوست

تصاویری برای نوازش روح انسان


من دل به غم تو بسته دارم ای دوست

درد تو به جان خسته دارم ای دوست

گفتی که به دل شکستگان نزدیکم

من نیز دلی شکسته دارم ای دوست
ای دوست قبولم کن و جانم بستان

مستم کن و از هر دوجهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی تو

آتش به من اندر زن و آنم بستان


تصاویری برای نوازش روح انسان


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۱۱ | 14:19 | نویسنده : آرزو |

گفتند و گفتم

کارت پستال درخواستی طراحان

کارت پستال درخواستی طراحانگفتند: بهت خیانت میکند!

گفتم:میدانم…

گفتند: این یعنى دوستت ندارد!

گفتم:میدانم…

گفتند: روزی میرود وتنها میمانی !

گفتم:میدانم…

گفتند: پس چرا ترکش نمیکنی!

گفتم:این تنها چیزی ست که نمیدانم…http://axgig.com/images/76345705103629583174.jpg


کارت پستال درخواستی طراحان

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۰۹ | 20:42 | نویسنده : آرزو |

یک لیوان چایی

یک شاخه رز، یک شعر، یک لیوان چایی  آنقدر اینجا می نشینم تا بیایییک شاخه رز، یک شعر، یک لیوان چایی

آنقدر اینجا می نشینم تا بیایی

 

از بس که بعد از ظهرها فکر تو بودم

حالا شدم یک فرد مالیخولیایی!

 

بعد از تو خیلی زندگی خاکستری شد

رنگ روپوش بچه های ابتدایی

 

یک روز من را می کشی با چشمهایت

دنیا پر است از این رمان های جنایی

 

ای کاش می شد آخرش مال تو بودم

مثل تمام فیلمهای سینمایی!!

 

امسال هم تجدید چشمان تو هستم

می بینمت در امتحانات نهایی

 

می بینمت؟ اما نه! مدتهاست مانده است

یک شاخه رز... یک شعر... یک لیوان چایی
شمع نذر عاشقانم اختیار از من نبود


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۰۹ | 20:21 | نویسنده : آرزو |

همنشین گل شدم

همنیشین گل شدم دیدم که خارم سال ها


همنشین گل شدم دیدم که خارم سال ها

تازه فهمیدم که غمخواری ندارم سال ها

می روم چون ابر سرگردان به روی کوه و دشت

می روم تنها شوم شاید ببارم سال ها

کو زمین بایری تا مرهم دردم شود

من که از داغ دل خود، سوگوارم سال ها

بعد از این حتی اگر کوه یخی پیدا کنم

سر به روی شانه هایش می گذارم سال ها

خسته ام ، این مرگ تدریجی امانم را برید

می شمارم روزهای آخرم را سال ها

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۰۶ | 20:36 | نویسنده : آرزو |

دل من

تصاویر عاشقانه
افســــــــرده ی از یار جدائیست دل من

ســـر گشته ی افتاده ز پائیست دل من

کم دانه بریزید که در گلشـــــــــن گیتی

دل کنده ز هر برگ و نــــوائیست دل من

مرده اســـــــت دلم ،قاتل او را بشناسید

خود کشته ی بر دست حنائیست دل من

از رهگــــــذرم دور شوید و بگــــــــــریزید

دیوانه ی از بنــــد رهــــــــائیست دل من

در محفل من گوش دل و جان بگشـــــائید

افسونگر افســـــانه ســـــرائیست دل من

با درد کشـــــــان سرکشی ای چرخ نزیبد

بر بام تو ، آزاده همــــــــــــائیست دل من

تسلیم نصیب است وزبان بسته ی  تقدیر

حسرت کش بی چون وچرائیست دل من

بشکسته دلی را چو من از خویش مرانید

آئینه معشوق نمـــــــــــــــائیست دل من

عمریست دلم ساخته با هر چه بلا هست

تا عشق بداند چه بــــــــــلائیست دل من


تصاویر عاشقانه

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۸/۰۴ | 8:16 | نویسنده : آرزو |

بیا با هم برقصیم

http://uploadtak.com/images/l6924_Love_117_.gifبیا با هم برقصیم ، چون زمانه جشن غم دارد !

شبی مهمان اندوهیم ولی او ، غصه کم دارد !

در این ورطه به جز شادی ما چیزی نمی سوزد !

که عجز و لابه و زاری در ، آغوش هم دارد !

بهار و شادمانی مرده دیگر ، رفته از دوران

زمان باریده بر عشاق ، حال ما ورم دارد !

همان بهتر چو دیوانه بسازیم با غم و زاری !

که شور و شادی و هرمان در این دنیا ستم دارد !

divider-008.gif

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۲۴ | 18:30 | نویسنده : آرزو |

راز آرامش

90.gif


بخـنــد

    هــرچـنــد

           غـمـگینــی

   بـبخــش

       هــرچـنـد

              مـسکینـــی


 فـرامـوش کــن

         هــرچـنــد

                دلــگیــــری

                 

زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت   ...

 بخنـــد


     ببخــش

         و فرامـوش کـــن  هــرچـنــد میدانم ...

  آســـان نــیســـت.totalgifs.com rosas gif gif 127.gif
موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۲۴ | 18:25 | نویسنده : آرزو |

سمفونی عشق


خیلی دوستت دارم

به مهر بوسه هایت بر لبانم

رفتنت دلتنگی دارد

به قدر عقده هایم در حسرت دیدن دوباره تو


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۲۴ | 18:24 | نویسنده : آرزو |

از عسل به کاوه


کاش فقط بودی

وقتی بغض میکردم

بغلم میکردی و میگفتی...

ببینم چشاتو

منو نگاه کن

اگه گریه کنی قهر میکنم میرما...


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۶ | 19:40 | نویسنده : آرزو |

بیا بغلم ببینمدر آغوشت بگیر …

آن چنان خسته ام

که حتی افقهای نگاهم نیز گم می شود

در این هوای دلگیر

مرا محکم بفشار …

برای زندگی تهی از هیجانم مرا محکم در آغوشت بفشار …

به من ببخش نوازش دستت را

با تصنیف دوستت دارم لبهای شیرینت

و مرا نوازش بده در این روزها

با یاد دلنشینت …

بگذار من نیز

تو را درآغوش گیرم …

تا دریابی چه قدر دوستت دارم…


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۶ | 11:45 | نویسنده : آرزو |

بیا در آغوشمبیا در آغوشم
 
جایی که همیشه آرزویش را داشتی
 
جایی که برایت سرچشمه آرامش است
 
آغوشم را باز کرده ام برایت
 
تشنه ام برای بوسیدن لبهایت  
حرفی نمیزنم تا سکوت باشد
 
بین من و تو و قلب مهربانت 
خیره به چشمان تو
 
پلک نمیزنم تا لحظه ای از دست نرود 
تصویر نگاه زیبای تو....

تصاویر عاشقانهموضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۶ | 11:36 | نویسنده : آرزو |

از نفس افتادی، از پا نیفتدنیات و وسعتش رو خودت می سازی،

هرقدر همت کنی، همون قدر رشد می کنی ...

هر قدر قدم هات رو بلندتر برداری،


پیشروِ رسیدن به موفقیت میشی نسبت به اطرافیانت،

هر قدر سختی بکشی، بعدش بیشتر قدر آسایش و آرامش رو می دونی ...

ظرف وجودیت رو وسیع انتخاب کن،

.

.

.

تلاش کن، مطمئن باش خدا کمکت می کنه ...


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۴ | 21:25 | نویسنده : آرزو |

ابر انساناز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

به من گفتند: نگرد ، نیست

اما من در جواب گفتم:

می گردم ، زیرا گشتن از یافتن زیباتر است...totalgifs.com rosas gif gif 27.jpg

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۴ | 21:19 | نویسنده : آرزو |

خیلی وقته مرده ام...خیلی وقت است مرده ام...

 

دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد 

 

چرا؟. . .   تو چه میفهمی. . .

 

این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . .

 

تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . .  

 

امـــــــــــــــــــــــــــا. . . 

 

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام 

 

بی انصـــــــــــــــــاف...

 

 چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عمــــرم تمام شده. . .
موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۳ | 19:46 | نویسنده : آرزو |

گفتگو با قلب آرزودر سنگی را می زنم.
- منم ، اجازه ی ورود بده ،
می خواهم به درونت داخل شوم ،
و دور و بر رو نگاه کنم ،
تو را مثل هوا نفس بکشم.
- برو - سنگ می گوید -
من کاملا بسته هستم.
حتی اگر تکه تکه شویم ،
باز کاملا بسته خواهیم ماند.
حتی اگر به شکل ماسه در آییم ،
هیچ کس را به خود راه نمی دهیم.
در سنگی را می زنم.
- منم ، اجازه ی ورود بده .
شنیده ام در تو اتاق های بزرگ و خالی است ،
اتاق هایی از نظر پنهان مانده ؛ با زیبایی های منحصر بفرد.
مسکوت ، بی طنین گام های کسی.
قبول کن که خودت چیزی از آن نمیدانی .- من از جنس سنگم - دل میگوید.
و ضروری ست که جدیت را حفظ کنم.
از اینجا برو..
من فاقد عضلات خندیدنم
در سنگی را می زنم.
- منم ، اجازه ی ورود بده
صرفا از روی کنجکاوی آمده ام.
کنجکاوی که تنها فرصتش ، زندگیست
می خواهم نگاهی به قصرت بیندازم- قصر بزرگ و خالی - دل می گوید
اما در آن جایی وجود ندارد.
زیبا ، شاید ، اما
خارج از حواس ناقص توست.
می توانی مرا بشناسی ، اما هرگز مرا تجربه نخواهی کرد
همه ی سطحم مقابل چشمان توست
اما همه ی درونم ، وارونه


در سنگی را می زنم.
- منم ، اجازه ی ورود بده.
نمی توانم دو هزار قرن
منتظر ورود به بارگاه تو بمانم.


- من دری ندارم - دل می گوید.
و اینچنین بود که قلب آرزو ، هیچکسی را به صحن مطهرش راه نداد و تا آخر عمرش ازدواج نکرد وسالیان سال با حیوانات خانگی اش عمرش را سپری کرد و به درمان بیماران روانی پرداخت.
 تا اینکه جان به جان آفرین تسلیم  کرد و به دیار باقی شتافت.

روحش شاد
 


موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب
برچسب‌ها: قلب آرزو

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۳ | 11:49 | نویسنده : آرزو |

خبرت هست؟آيا خبرت هست چه مي کشم؟

از تنهايي خود و ازدحام جمعيت

در غربتي خود باخته، پشت ديوار فاصله

ميان امواج درد و ساحل ناپيداي آرامش

در جاده بي انتهاي عبور

پاهاي تاول زده و عصايي شکسته

مانده ام ميان تن پوشي از اسارت

!در حيرتم

بر تاراج فرصت در دايره زمان

و زواياي بازي که هندسه عبورم را

تا مرز نبودن کشاندند

و لحظه هاي ناب بودن را در گوشه هاي تنگ اسير کردند

مي دانم خبرت هست چه مي کشم

اي قاصد مانوس سحر

آيا وقت آمدن نفسي تازه بر اميد نفس باخته ام نيست؟

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۲ | 10:41 | نویسنده : آرزو |

بر باد رفته ام


حس میکنم بدون تو بر باد رفته ام

چون خاطرات گمشده از یاد رفته ام
حس میکنم بدون تو ، در غربت غروب

تا انتهای عقده و فریاد رفته ام

از مرزهای روشن ایمان گذشته ام

تا سرزمین تیره بیداد رفته ام

باور بکن که ریشه ی من خشک گشته - آه -

تا قله های غربت فرهاد رفته ام

باور بکن بدون تو پوچ است زندگی

باور بکن بدون تو بر باد رفته ام.

موضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۰ | 20:29 | نویسنده : آرزو |

برنگشت...


رفت و چشمم را برایش خانه کردم ، برنگشت
بس دعاها از دل دیوانه کردم ، برنگشت
شب شنیدم زاهدی میگفت: او افسانه بود
در وفایش ، خویش را افسانه کردم ، برنگشت
زلف هایم را که روزی می ربود از او قرار
تا سحر گاهان برایش شانه کردم ، برنگشت
تا در آن غربت نسوزد از غم بی همدلی
تار و پودم را بر او پروانه کردم ، برنگشت
عاقبت هم در امید این که بر میگردد او
عالمی را از غمش ویرانه کردم ، برنگشتموضوعات مرتبط: عاشقانه های ناب

تاريخ : ۹۲/۰۷/۱۰ | 20:27 | نویسنده : آرزو |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.